Review (moduleț) LUMEA 30W – Prototip by JWELL.ro + Lichid Bubble Gum

For English, please scroll down at the end of the Romanian version.

Voi începe cu lichidul, despre el sunt mai puține de spus. Concentrație 50PG/50VG, 10ml, 11mg. Am vapat câteva pufuri din concentrația inițială, pentru mine este prea mult, am diluat lichidul și l-am redus la 3mg, și-a păstrat gustul aproape intact, la fel și mirosul. Are un gust ce nu credeam că o să îmi placă atât de mult, gustul copilăriei, îl identific perfect în acest lichid. Pot vapa din el toată ziua fără să mă plictisesc, iar următoarea comandă, indiferent de unde, mai mult ca sigur va include și o aromă Bubble Gum, mulțumesc JWELL, o alegere bună!

Despre moduleț, așa cum îi spun eu, doar cuvinte de laudă, pe cât este de mic, pe atât este de plăcut să îl folosesc. Trag din el foarte mult, exact așa cum îmi place, iar prin mult mă refer la o durată lungă de inhalare, lucru ce nu îl puteam face pe țigările electronice clasice cândva, airflow ajustabil și cu posibilități pentru toate gusturile, exact elementele ce îi lipseau trecutului, pe când m-am apucat de vapat.

Specificațiile modulețului sunt următoarele:

 • Capacitate baterie : 1500mAh
 • Material : Metal
 • Indicator nivel baterie : 3 leduri
 • Micro USB – incorporat pentru încărcare
 • Dimensiuni : 116mm înălțime, 19mm lățime
 • Clearomizor : alimentare superioară, 1/4 rotiri
 • Rezistență: BTC R 0.5 Ohm (Realizate de FIBER FREAKS)
 • Capacitate : 3.0 ml (mie mi-au intrat 2.5)
 • Conector magnetic
 • Control aer: 3 poziții
 • Material : Pirex

Pe pagina oficială a produslui este specificată rezistența cu capacitate de 0.5, pentru review am primit una de 0.8, este super ok, își face treaba! Mai mult ca sigur cea de 0.5, planificată să fie livrată cu produsul odată ce îl vor lansa pe piață, va scoate mai mult abur, va oferi și un gust diferit aromei.

Autonomia bateriei m-a speriat, în sensul bun al cuvântului. A ținut de pe 30.12.2016 până pe 04.01.2017, foarte mult, în condiția în care eu am vapat în fiecare zi pentru a testa dispozitivul la capacitatea lui maximă, iar încărcarea a fost rapidă la 5V,1A, aproximativ 2 ore. Am încercat chiar si chain vape (vapat în lanț), timp de 2 minute am tras cât am putut de mult, nu s-a încălzit foarte tare și îmi dădea de înțeles ca poate mai mult de atât. Un MTL (tras în fălci) surprinzător cu tendințe de LI (tras în plămâni), ușor de transportat, ușor de ascuns în buzunar, ușor de manevrat, ușor de încărcat. Știu că am scris de foarte multe ori ușor, dar acest dispozitiv este reprezentat de acest cuvant!

Butonul de fire se simte foarte bine atunci cand este apăsat, tensiunea este prezentă sub deget și îmi pot da seama când am eliberat butonul sau când l-am apăsat suficient pentru a vapa, nu are jocuri, este conceput din cauciuc/plastic moale cu un mic grip ce previne deplasarea degetului de pe el, fără jocuri si puncte secrete de apăsare pentru a da fire.

Se simte si se vede că geamul este dintr-un material de calitate. Nu reține căldura foarte mult timp și nici nu influențeaza cumva lichidul. Rezistenta se îmbibă la fel de bine, fie că vapez pentru prima oară în zi, fie că sunt în continuarea unei sesiuni lungi de vapat.

De notat că timpul de inhalare defineste cantitatea de abur ce o eman. Dacă știu că sunt persoane ce ar putea fi deranjate de norișori, trag mai puțin, scot mai puțin, asta dacă mi-ar păsa de lume atât de mult, dar ca idee, pentru cei cărora le pasă, aceasta este o variantă.

În tot acest timp de vapat, nu am simțit vreo diferentă în gustul aromei. Am păstrat aceeași aromă după terminare, special să văd dacă apar schimbări, așa cum se întâmpla la țigările electroice clasice și în scurt timp își făcea simțită prezența gustul de ars..nu, n-am simțit nimic diferit, și chiar am tras din el cât să mă satur!

Este ideal pentru începători, rezistența se schimbă foarte ușor, de alimetat, la fel, nici încărcarea bateriei nu este o problemă, cât despre cei avansați, chiar nu aș avea ce să le recomand, în afară de moduleț care este o soluție temporară dacă aveți nevoie de el la job sau în casă alături de membrii familiei deranjați de vapori, îl puteț folosi pentru a evita discuțiile, cel puțin până ajungeți la dispozitivul preferat și vă faceți de cap, în cazul în care nu veți alege să fie chiar LUMEA!

Felicitări JWELL! Asta numesc eu treabă bună!

ENGLISH:

I’m going to begin with the juice, there’s less to say about it. 50/50 PG/VG, 10ml, 11mg. I’ve vaped a few puffs from the initial concentration, for me it is too much, I’ve diluted the liquid and reduced it to 3mg, it kept the same taste, almost identical to the original one, same for the smell. It has a taste which I didn’t think I’d enjoy so much, the childhood taste, which I can perfectly identify in this liquid. I can vape it all day long without getting bored of it, and the next order, no matter where, more than sure I will include a Bubble Gum flavor, thank you JWELL, a good choice!

 

About the little guy, that’s how I call it, only good words about it, the smaller it is the more I enjoyed using it. I vape it a lot, exactly how I like it, and by a lot I mean a long inhaling time, a thing which I couldn’t do with traditional e-cigs, adjustable air flow, and possibilities for everyone, exactly the elements which the past lacked, when I started vaping.

 

The specs of the mod are as following:

 

Battery Capacity: 1500mAh

Material: Metal

Battery level indicator: 3 LEDs

Micro USB – included for charging

Dimensions: 116mm height, 19mm length

Clearomizer: top fill, ¼ spins

Resistance: BTC R 0.5 Ohms (Made by FIBER FREAKS)

Capacity: 3.0 ml (I could only fit 2.5)

Magnetic connector

Airflow control: 3 stages

Material: Pyrex

 

On the official page of the products, they specify resistance with a capacity of 0.5, for review I’ve gotten one that’s 0.8, it is very nice, it does the job! More than sure the 0.5, planned to be delivered with the product once it’s going to come out on the market will produce more vapor, and will offer a different taste of the flavor.

 

The battery life scared me, in a good way. It held from 30.12.2016 to 04.01.2017, a lot, even though I vaped every day to test the mod at maximum capacity, and the charge was quick at 5V, 1A, about 2 hours. I tried to chain vape it, for 2 minutes I’ve vaped it as much as I possibly could, it didn’t get too hot and it was telling me that it could do more. A surprising MTL (mouth to lung) with tendencies of LI (lung inhale), easy to transport, easy to hide in the pocket, easy to use, easy to charge. I know I’ve written easy a bunch of times, but this word characterizes this device perfectly!

 

The fire button feels really good when pressed, the tension is present under the finger and I can realize when I’ve let the button go or when I’ve pressed it enough to vape, it doesn’t rattle, it’s made out of soft rubber/plastic with a small grip which prevents accidental moves of the finger while on it, with no hidden places to fire it.

 

It is obvious that the glass is made out of quality materials. It doesn’t retain the heat for too long and it doesn’t influence the juice in any way. The resistance blends very well, even if I vape for the first time every day, even if I am continuing a long vaping session.

 

 

As a note, the more I inhale from it, the more vapor it produces. If I know that certain people can be bothered by some clouds, I inhale less, I exhale less vapor, this if I cared about the people too much, but just to get an idea, for those that care, this is a solution.

 

During all this vaping time, I never felt a difference in the taste of the flavor. I kept the same flavor after finishing, especially to see if there are any changes, just as it happens with classical e-cigs and in a short time the burnt taste is there…no, I didn’t feel anything different, even if I vaped it enough for my satisfaction.

 

It is ideal for beginners, the resistance can be changed easily, same goes for refilling, same goes for charging the battery, no problem whatsoever. About the more experienced vapers, I don’t have anything to recommend to them, besides the fact that this mod is a temporary solution, if you need it while working or at home alongside family members that are bothered by vapor, you can use it to avoid those discussions, at least until you reach the desired product and do your thing, in the case that you won’t really chose to be LUMEA.

 

Congratulations JWELL! This is what I call a proper job!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solve : *
18 × 22 =